Zona Lladurs

ANALÍTICA XARXA LLADURS (20-6-2018)

  • Lladurs

 

Paràmetres microbiològics

Paràmetres Unitats Resultat
Escherichia Coli ufc/100 ml 0
Enterococ ufc/100 ml 0
Clostridium Perfringens ufc/100 ml 0

Paràmetres químics

Paràmetres Unitats Resultat
Antimoni µg/l 0
Arsènic µg/l 0
Benzè µg/l 0
Benzo(α)pirè µg/l 0
Bor mg/l 0
Bromat µg/l
Cadmi µg/l 0
Cianur µg/l 0
Coure mg/l 0
Crom µg/l 0
1,2- Dicloroetà µg/l 0
Fluorur mg/l 0
Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPAs) µg/l 0
Mercuri µg/l 0
Microcistina µg/l 0
Níquel µg/l 0
Nitrats mg/l 0
Nitrits mg/l 0
Total plaguicides µg/l 0
Plaguicida individual µg/l 0
Plom µg/l 0
Seleni µg/l 0
Suma Trihalometans (THMs) µg/l 0
Tricloroeté + Tetracloroeté µg/l 0
Acrilamina µg/l
Epiclorhidrina µg/l
Clorur de vinil µg/l

Paràmetres indicadors

Paràmetres Unitats Resultat
Bacteris coliformes ufc/100 ml 0
Recompte de colònies a 22ºC ufc/100 ml 2
Alumini µg/l 0
Amoni mg/l 0
Carboni orgànic total mg/l
Clor combinat residual mg/l 0
Clor lliure residual mg/l 0,5
Clorur mg/l 0
Color mg/l Pt/Co 1
Conductivitat (a 20ºC) µS/cm-1 389
Ferro µg/l 0
Manganès µg/l 0
Olor 0
Oxidabilitat mg O2/l 0
pH 7,90
Gust 0
Sodi mg/l 0
Sulfats mg/l 0
Terbolesa ntu 0,70