Zona Llera

ANALÍTICA XARXA LLERA (18-9-2019)

  • Olius, Clariana de Cardener, Riner, …

Paràmetres microbiològics

Paràmetres Unitats Resultat
Escherichia Coli ufc/100 ml 0
Enterococ ufc/100 ml 0
Clostridium Perfringens ufc/100 ml 0

Paràmetres químics

Paràmetres Unitats Resultat
Antimoni µg/l 0
Arsènic µg/l 0
Benzè µg/l 0
Benzo(α)pirè µg/l 0
Bor mg/l 0
Bromat µg/l
Cadmi µg/l 0
Cianur µg/l 0
Coure mg/l 0
Crom µg/l 0
1,2- Dicloroetà µg/l 0
Fluorur mg/l 0,20
Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPAs) µg/l 0
Mercuri µg/l 0
Microcistina µg/l 0
Níquel µg/l 0
Nitrats mg/l 3
Nitrits mg/l 0
Total plaguicides µg/l 0
Plaguicida individual µg/l 0
Plom µg/l 0
Seleni µg/l 0
Suma Trihalometans (THMs) µg/l 3
Tricloroeté + Tetracloroeté µg/l 0
Acrilamina µg/l
Epiclorhidrina µg/l
Clorur de vinil µg/l

Paràmetres indicadors

Paràmetres Unitats Resultat
Bacteris coliformes ufc/100 ml 0
Recompte de colònies a 22ºC ufc/100 ml 0
Alumini µg/l 62
Amoni mg/l 0
Carboni orgànic total mg/l
Clor combinat residual mg/l 0
Clor lliure residual mg/l 0,50
Clorur mg/l 27
Color mg/l Pt/Co 0
Conductivitat (a 20ºC) µS/cm-1 879
Ferro µg/l 0
Manganès µg/l 0
Olor 1
Oxidabilitat mg O2/l 0
pH 8,2
Gust 1
Sodi mg/l 16
Sulfats mg/l 137
Terbolesa ntu 0,10